Sprzedaż nieruchomości

Strona znajduje się w archiwum.

Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" Spółka Akcyjna w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11 i ul. Pańskiej 97

Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2013 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Miedziana 11, pok. 213.

OBWIESZCZENIE

Zakładów Graficznych "DOM SŁOWA POLSKIEGO"
Spółka Akcyjna w likwidacji (Spółka)

00-835 Warszawa, ul. Miedziana 11

prowadzącej
przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Miedzianej 11 i ulicy Pańskiej 97

A. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego wraz ze związanymi prawami własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 4,0407 ha położonej w Warszawie u zbiegu ulic Miedzianej i Pańskiej składającej się z:

 1. Zabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,5756 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 14/3 obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA4M/00192534/9. Na działce posadowione są dwa budynki: magazynowy i inny budynek niemieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 2.354 m2 oraz zbiornik ppoż. o wymiarach 38,00 m na 14,00 m. Budynki oraz budowla są mało funkcjonalne, w złym stanie technicznym i nadają się do rozbiórki.
 2. Niezabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,4627 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 14/4 obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA4M/00192535/6.
 3. Niezabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,1756 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 14/5 obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA4M/00192536/3.
 4. Zabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,5223 ha, położonej w Warszawie przy ul. Pańskiej 97, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 14/8, obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta WA4M/00151647/5. Na działce posadowiony jest 3-kondygnacyjny budynek typu "Berlin" o powierzchni użytkowej 7.978 m2.
 5. Zabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,1135 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 14/9, obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta WA4M/00151647/5. Na działce znajduje się 6-kondygnacyjny budynek typu "Lipsk" o powierzchni użytkowej 5.400 m2.
 6. Zabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 1,5665 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 14/11, obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta WA4M/00151647/5.
  Na nieruchomości znajdują się następujące obiekty:                                                        
 • budynek główny o powierzchni użytkowej 16.488,40 m2,
 • budynek inny niemieszkalny (ścinkownia) o pow. zabudowy 360,00 m2,
 • budynek inny niemieszkalny (portiernia) o pow. zabudowy 109,00 m2,
 • budynek inny niemieszkalny (reduktorownia gazu) o pow. zabudowy 25,00 m2,
 • budynek inny niemieszkalny (portiernia) o pow. zabudowy 42,00 m2.

Budynek główny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy, utworzonej na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24.07.2012 r., nr 2998/2012 r.
Budynki inne niemieszkalne i budowle zlokalizowane na wyżej wymienionej nieruchomości są mało funkcjonalne, w bardzo złym stanie technicznym i nadają się do rozbiórki.

 1. Zabudowanej działki gruntu o powierzchni 0,3465 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 14/14, obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta WA4M/00192537/0. Na nieruchomości posadowiony jest budynek inny niemieszkalny o łącznej powierzchni zabudowy 557 m2. Budynek inny niemieszkalny zlokalizowany na wyżej wymienionej działce jest mało funkcjonalny, w bardzo złym stanie technicznym i nadaje się do rozbiórki.
 2. Niezabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0351 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 16/1 obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA4M/00345613/5.
 3. Niezabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,1033 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 16/2 obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA4M/00345613/5.
 4. Niezabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0263 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 16/3 obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA4M/00345613/5.
 5. Niezabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,1133 ha, położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o nr 16/4 obręb 6-01-07, dla której to nieruchomości jest urządzona i prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA4M/00345613/5.

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK UJAWNIONE W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

W Księgach wieczystych prowadzonych dla poszczególnych działek gruntu ujawnione są następujące wpisy:                                                                   

 1. Działka nr 14/3:
  ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. KM 4613/11 prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.12.2010 r. sygn. akt XXV C 278/10, postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2011 r., sygn. akt XXV C 278/10.
   
 2. Działka nr 14/4:
  (1) ostrzeżenie o wszczęciu uproszczonej egzekucji z użytkowania wieczystego nieruchomości objętej niniejszą KW w sprawie KM 4613/11 wobec dłużnika Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego S.A. w likwidacji na podstawie wniosku wierzyciela Prezydent m.st. Warszawy oraz tytułu wykonawczego: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2010-12-08 sygn. akt XXV C 278/10, postanowienie SO w Warszawie z 2011-09-30 sygn. akt XXV C 278/10;
  (2) ostrzeżenie o przyłączeniu do wszczętej uproszczonej egzekucji z użytkowania wieczystego nieruchomości objętej niniejszą KW w sprawie KM 4614/11 wobec dłużnika Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego S.A. w likwidacji na podstawie wniosku wierzyciela Prezydent m.st. Warszawy oraz tytułu wykonawczego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2011-02-02 sygn. akt XXV C 277/10, postanowienie SO w Warszawie z 2011-09-30 sygn. akt XXV C 277/10, z równym pierwszeństwem wobec jednoczesnego złożenia wniosków: 25697/11 oraz 25699/11;
  (3) hipoteka przymusowa zwykła, ustanowiona przez Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola w kwocie 14.916.581,83 (słownie: czternaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 83/100) PLN.
   
 3. Działka nr 14/5:
  ostrzeżenie o toczącej się egzekucji z nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą z wniosku wierzyciela Prezydent m.st. Warszawy w sprawie egzekucyjnej KM 4613/11 prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.12.2010 r. sygn. akt XXV C 278/10, postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2011 r., sygn. akt XXV C 278/10.
   
 4. Działka nr 14/8:
  hipoteka przymusowa zwykła ustanowiona przez Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola w kwocie 14.096.140,04 (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści 04/100) PLN.
   
 5. Działka nr 14/9:
  hipoteka przymusowa zwykła ustanowiona przez Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola w kwocie 14.096.140,04 (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści 04/100) PLN.
   
 6. Działka nr 14/11:
  (1) prawo przejścia i przejazdu na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 14/10; 11/1 z obrębu 6-01-07 opisanej w KW 347185 w pasie o szerokości 5 m;
  (2) nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo użytkowania części gruntu przeznaczonego pod budowę stacji STOEN - ST 11006 na obszarze działki 13,5 m2, zgodnie ze szkicem K.456 akt księgi wieczystej;
  (3) ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KW WA4M/00347185/9 odpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegającą na:
  a. prawie wejścia na działkę gruntu nr ewidencyjny 14/11 objętą niniejszą księgą wieczystą w celu wybudowania na tej działce budynku pod transformator na części działki o obszarze 13,5 m2, zgodnie ze szkicem załączonym do aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu;
  b. prawie dostępu do studzienki kablowej znajdującej się na działce gruntu nr ewidencyjny 14/11 objętą niniejszą księgą wieczystą w celu położenia kabli elektrycznych zgodnie ze szkicem załączonym do aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu;
  (4) uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej następującej treści: ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 14/11 objętej niniejszą księgą wieczystą odpłatna i bezterminowa służebność przejścia, przechodu i korzystania z dwóch klatek schodowych oraz sześciu toalet znajdujących się w budynku, stanowiącym odrębną nieruchomość, usytuowanym na działce gruntu nr 14/13 objętej księgą wieczystą KW WA4M/00347185/9, zgodnie ze szkicem załączonym do aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu;
  (5) hipoteka przymusowa zwykła ustanowiona przez Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola w kwocie 14.096.140,04 (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści 04/100) PLN.

   
 7. Działka nr 14/14:
  (1
  ) prawo przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 14/2 z obrębu 6-01-07 opisanej w KW 227454,
  (2) prawo przejścia i przejazdu na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek 14/10, 11/1 z obrębu 6-01-07 opisanych w KW 347185,
  (3) odpłatna i bezterminowa służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00390231/3, zgodnie z treścią par. 8 ust. 2 umowy stanowiącej podstawę wpisu,
  (4) wszczęcie egzekucji z użytkowania wieczystego gruntu na rzecz wierzyciela Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie egzekucyjnej KM 4613/11 przeciwko Zakładom Graficznym Dom Słowa Polskiego S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wezwaniem do zapłaty należności z dnia 28.11.2011 r.         
                                                                                                                                                                                                    
 8. Działki nr 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 (każda z nich):
  (1)
  odpłatna i bezterminowa służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00390231/3, zgodnie z treścią par. 8 ust. 2 umowy stanowiącej podstawę wpisu,
  (2) wszczęcie egzekucji z nieruchomości na rzecz wierzyciela Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie egzekucyjnej KM 4613/11 przeciwko Zakładom Graficznym Dom Słowa Polskiego S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wezwaniem do zapłaty należności z dnia 28.11.2011 r.

C. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK

 1. Działka nr 14/8 jest przedmiotem:
  (1)
  10 umów najmu zawartych na czas nieokreślony:
  w tym:
  a. 7 umów z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  b. 3 umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  (2) 5 umów najmu zawartych na czas określony:
  w tym:
  a. 3 umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  b. 2 umowy obowiązujące odpowiednio do 31.12.2015 r. oraz 31.12.2016 r. bez umownie określonego terminu wypowiedzenia.
   
 2. Działka nr 14/9 jest przedmiotem:
  (1)
  22 umów najmu zawartych na czas nieokreślony:
  w tym:
  a. 1 umowa z 7-dniowym okresem wypowiedzenia,
  b. 17 umów z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  c. 4 umowy najmu z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  (2) 4 umowy najmu zawarte na czas określony:
  w tym:
  a. 1 umowa z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  b. 2 umowy z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  c. 1 umowa obowiązująca do 25.04.2017 r. bez umownie określonego terminu wypowiedzenia.
   
 3. Działka nr 14/11 jest przedmiotem:
  (1)
  3 umów najmu zawartych na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  (2) 4 umów najmu zawartych na czas określony:
  w tym:
  a. 3 umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  b. 1 umowa obowiązująca do 31.10.2013 r. bez umownie określonego terminu wypowiedzenia.
   
 4. Spółka jest w posiadaniu informacji, że w odniesieniu do części powierzchni działek nr 14/3, 14/4, 14/11, 14/14, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 toczą się postępowania reprywatyzacyjne przed organami administracji i sądami. Informacje oraz posiadane dokumenty dotyczące znanych Spółce postępowań reprywatyzacyjnych są dostępne w siedzibie Zakładów Graficznych "Dom Słowa Polskiego" S.A. w likwidacji, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 5. Dla terenu obejmującego nieruchomość gruntową będącą przedmiotem przetargu miasto stołeczne Warszawa nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie Nr 142/2013 wydane w dniu 17 maja 2013 roku z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, znak: UD-XVII-WAiB-U.6727.89.2013.KKO).
 6. Z uwagi na istniejące prawa pierwokupu m.st. Warszawy (zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn.zm.) dla działek niezabudowanych nr 14/4, 14/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, przed podpisaniem umowy przyrzeczonej zawarta będzie umowa warunkowa. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi wówczas gdy zarząd gminy nie wykona prawa pierwokupu w terminie wskazanym przez ustawę, liczonym od dnia otrzymania przez prezydenta miasta zawiadomienia od notariusza o treści umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2013 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Miedziana 11, pok. 213 .

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 99.874.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące ) PLN.

Wysokość postąpienia w przetargu ustala się w wysokości nie mniejszej niż 998.740,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 9.987.400,00 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta) PLN, na rachunek bankowy Zakładów Graficznych "Dom Słowa Polskiego" S.A. w likwidacji, numer rachunku: 30 1030 1061 0000 0000 0208 1024, z dopiskiem "Wadium - nieruchomość", nie później niż do godziny 24.00 dnia 25.06.2013 r. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie rachunku Spółki kwotą wadium nastąpiło przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

Przetarg przeprowadzany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz. 177 z pózn. zm.).

Każdy uczestnik przetargu ustnego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.
Nieruchomości można oglądać w Warszawie, przy ul. Miedzianej 11, w dniach roboczych od 10.06.2013 r. do 21.06.2013 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Spółki o zamiarze wizytacji pod numerem 22 620 02 81 lub 663 893 012 celem ustalenia terminu.

Przed rozpoczęciem przetargu ustnego, uczestnicy tego przetargu powinni okazać licytatorowi w oryginale: dowód wpłaty wadium, oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, dokumenty tożsamości, wypis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do występowania w imieniu oferenta, jeżeli prawo to nie wynika z okazanych wypisów rejestrowych albo pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta wraz z kopiami dokumentów (np. tożsamości, wypisów z właściwych rejestrów lub ewidencji, umów spółek, aktów powołań upoważnionych organów) potwierdzającymi prawo udzielenia pełnomocnictwa.
Licytator jest upoważniony do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy nie zajdą przesłanki przepadku wadium, wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia wyboru nabywcy albo zamknięcia lub odwołania przetargu.

Po zakończeniu przetargu Spółka ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie Nabywcę do stawienia się celem zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Wyżej wymieniona cena wywoławcza nie zawiera w sobie podatku od towarów i usług VAT.
Wszystkie koszty i podatki związane z zawarciem umowy ponosi w całości Nabywca.

Prowadzący przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości bez podania przyczyn oraz jego unieważnienia w przypadku naruszenia przepisów.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zgdsp.pl lub w siedzibie Spółki: 00-835 Warszawa, ul. Miedziana 11, pok. 205, 2 piętro, tel. 22 620 02 81 lub 663 893 012.

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" Spółka Akcyjna w likwidacji
Ostatnia zmiana: 06.06.2013 Aleksandra Sierpińska
do góry