Sprzedaż innych aktywów trwałych

Strona znajduje się w archiwum.

Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż 100% akcji spółki KROSGLASS S.A. z siedzibą w Krośnie

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta KROSGLASS S.A., sygn. akt V GUp 2/09 -nie otwierać” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2013 r. do godz. 8.00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno

Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg na sprzedaż

dla jednego nabywcy 100% akcji spółki KROSGLASS S.A. z siedzibą w Krośnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237389

 • Cena wywoławcza 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych)

I. Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż akcji jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta KROSGLASS S.A., sygn. akt V GUp 2/09 -nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2013 r. do godz. 8.00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej numer: 54 2030 0045 1110 0000 0166 1810, w terminie do dnia 02.12.2013 r.

II. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż dla jednego nabywcy 23.500.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001-23500000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, łącznej wartości nominalnej 23.500.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy) złotych – stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki KROSGLASS S.A. z siedzibą w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237389, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 6842222371 oraz numer statystyczny REGON 370497790.
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej są właścicielem 100% akcji. Akcje nie są uprzywilejowane.
Nie dopuszcza się możliwości sprzedaży części akcji na rzecz jednego lub kilku oferentów.
Opis przedmiotu przetargu zawiera „Informacja o Spółce KROSGLASS S.A.”, która jest dostępna za odpłatnością w cenie 1.230 zł. Wniosek o udostępnienie Informacji można pobrać ze strony internetowej Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej – www.krosno.com.pl/o firmie/ogłoszenia.

III. Pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub firmę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę,
  1. także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, określoną kwotowo.
 3. Dowód uiszczenia wadium.
 4. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z „Informacją o Spółce KROSGLASS S.A.” i nie wnosi zastrzeżeń.
 5. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych ze sprzedażą akcji oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

IV. Inne warunki:

 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny na rachunek bankowy syndyka Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej, w terminie 28 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza, a następnie do zawarcia umowy sprzedaży w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez syndyka, nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza. Umowa zostanie zawarta po zapłaceniu całości oferowanej ceny.
 3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wybrania oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci oferowanej ceny w ustalonym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej.
 4. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny, syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn.
 6. Wyboru oferty dokona syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia przez sędziego komisarza.
 7. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
 8. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

V. Otwarcie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi w dniu 03.12.2013 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie V Wydział Gospodarczy ul. Wolności 3, sala nr 01.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 432 80 03.
 

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA w upadłości
Ostatnia zmiana: 31.10.2013 , 04.11.2013 Aleksandra Sierpińska
do góry