Sprzedaż innych aktywów trwałych

Strona znajduje się w archiwum.

Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie

Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG KHS KROSNO S.A. - ZCP, sygn. akt V GUp 2/09 - NIE OTWIERAĆ” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2013 r. do godz. 14:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych Wydziału V Gospodarczego, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.

Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie

I. Przedmiot przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie, wpisanych do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010660.
 2. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą (za wyjątkiem opisanych w punkcie I.3.):
  1) nieruchomość położona w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13,
  2) nieruchomość położona w Tarnowie przy ul. Kryształowej 5 (zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie - Podstrefa w Tarnowie),
  3) ruchomości, w tym urządzenia techniczne do produkcji wyrobów ze szkła oraz zapasy opisane w punkcie I.2.4),
  4) zapasy rozumiane jako materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe i towary, z wyłączeniem zaliczek na poczet dostaw,
  5) wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem opisanych w punkcie I.3.5),
  6) nakłady inwestycyjne, rozumiane jako kwoty wydatkowane na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne dokonane w okresie po dniu 30 listopada 2011 r. do dnia sprzedaży,

  - szczegółowo opisane w „Informacji o zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ruchu Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej”, dostępnej za odpłatnością w cenie 18.450 zł (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Wniosek o udostępnienie Informacji można pobrać ze strony internetowej Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej – www.krosno.com.pl/o firmie/ogłoszenia.
   
 3. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodzą:
  1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,
  2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,
  3) prawa z papierów wartościowych,
  4) udziały i akcje,
  5) prawa majątkowe w postaci niewykorzystanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla,
  6) nadpłacone podatki i opłaty,
  7) księgi i dokumenty nie związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w ruchu Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

II. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza netto wynosi 200.000.000 złotych (dwieście milionów złotych) z zastrzeżeniem punktu II.2.
 2. Cena wywoławcza nie obejmuje:
  1) ceny zapasów, o której mowa w punkcie I.2.4),
  2) ceny nakładów inwestycyjnych, o której mowa w punkcie I.2.6),

  -  które doliczone będą do zaoferowanej przez oferenta ceny.                 

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG KHS KROSNO S.A. - ZCP, sygn. akt V GUp 2/09 - NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2013 r. do godz. 14:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych Wydziału V Gospodarczego, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej określonej w punkcie II.1., tj. kwoty 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) na rachunek bankowy Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej numer: 75 1130 1105 0005 2078 9520 0001, w terminie do dnia 2 września 2013 r. – liczy się data uznania rachunku bankowego.

IV. Przy rozstrzyganiu przetargu pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub firmę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.
 2. Oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza, określona w punkcie II.1., która powinna być podana liczbowo i słownie.
 3. Zobowiązanie oferenta do zapłaty ceny za zapasy i nakłady inwestycyjne, o których mowa w punkcie II.2.1) i II.2.2).
 4. Zobowiązanie oferenta do:
  1) wykonania na własny koszt i ryzyko zobowiązań produkcyjnych zawartych przez syndyka do dnia podpisania umowy sprzedaży,
  2) wstąpienia do zawartych przez syndyka umów: z dostawcami gazu, energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków, usług komunalnych, usług telekomunikacyjnych, umów najmu, zakupu surowców – pod warunkiem, że druga strona umowy wyrazi na wstąpienie zgodę,
  3) wykonania zobowiązań syndyka wobec przejmowanych pracowników wynikających ze stosunku pracy,
  4) pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków, w tym podatku od towarów i usług, związanych z zawarciem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 5. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym i technicznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Dowód uiszczenia wadium.
 8. W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 9. W przypadku oferentów zagranicznych – zgodę lub promesę zgody MSWiA na zakup nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

V. Pozostałe warunki:

 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie II.1. i która spełnia wszystkie warunki przetargu.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza.
 3. Oferent powinien zapłacić cenę sprzedaży składającą się z:
  1) zaoferowanej ceny, o której mowa w punkcie IV.2.,
  2) ceny za zapasy, o której mowa w punkcie II.2.1).,
  3) ceny za nakłady inwestycyjne, o której mowa w punkcie II.2.2),

  - najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży, tak aby rachunek bankowy syndyka uznany był ceną sprzedaży opisaną wyżej w punktach 1) - 3) przed podpisaniem umowy sprzedaży.
 1. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci ceny w terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej.
 2. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny, syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach:
  1) osoby przybyłe na przetarg w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej,
  2) aukcję rozpoczyna syndyk od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
  3) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą,
  4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, którą po dwukrotnym powtórzeniu przez syndyka nikt z oferentów nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem,
  5) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na przetarg lub osoba/osoby uczestniczące w przetargu w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.
 3. Udostępnianie dokumentów i informacji o przedmiocie sprzedaży odbywa się na zasadach ustalonych przez syndyka w Procedurze organizacji procesu badania dokumentacji Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej. Warunkiem udostępniania dokumentów i informacji jest wykupienie „Informacji o zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ruchu Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej”, opisanej w punkcie I.2.
 4. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 5. Kupujący staje się stroną (pracodawcą) w umowach o pracę pracowników, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.
 6. Na nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa przechodzą wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone upadłemu, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej – stosownie do art. 317 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.
 7. Kupujący zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia syndykowi, do czasu prawomocnego ukończenia postępowania upadłościowego, wybrane przez syndyka lokale biurowe z wyposażeniem oraz pomieszczenie, w którym przechowane będą księgi.
 8. Kupujący zobowiązany będzie do wykonania czynności prawnych i faktycznych, o których mowa w punkcie IV.4.
 9. Syndyk zastrzega możliwość wystąpienia nieistotnych błędów pomiędzy stanem faktycznym, a stanem ujawnionym w „Informacji o zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ruchu Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej”.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn.
 11. Wyboru oferty dokona syndyk; wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego komisarza.
 12. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
 13. Jeżeli z winy oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy, nie może on uczestniczyć w nowym przetargu i może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
 14. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.
 15. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk Marek Leszczak i Dyrektor Generalny Dariusz Gawroński, tel. +48 13 432 80 03.

VI. Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi w dniu 3 września 2013 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie V Wydział Gospodarczy ul. Wolności 3, sala nr 01.

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA w upadłości
Ostatnia zmiana: 23.07.2013 , 24.07.2013 Aleksandra Sierpińska
do góry